I'm zeror

一条老咸鱼咸鱼

寄蜉蝣于天地

渺沧海之一粟

多言数穷 不如守中冰激凌

About - bash
root@zeror ~ ./tianqi.sh

root@zeror ~ cat /me.txt

—— 为人 ——

识人不必探尽 探尽则众远

喻人不必言尽 言尽则多怨

待人不必苛尽 苛尽则无友

敬人不必卑尽 卑尽则少骨

—— 处事 ——

凡事留不尽之意则机圆

凡物留不尽之意则用裕

凡情留不尽之意则味深

凡言留不尽之意则致远

凡兴留不尽之意则趣多

凡才留不尽之意则神满

root@zeror ~ sudo rm -rf /过去的自己/*
CTF - bash
root@zeror ~ ./links.sh

其他站点:

root@zeror ~